Artikel 1 Definities

Rekwisietenzolder.nl, gebruikster van deze voorwaarden, wordt hierna aangeduid als
“Rekwisietenzolder.nl”. De te verhuren rekwisieten, worden hierna aangeduid als “het gehuurde” en
worden omschreven in de bij het verhuurcontract behorende paklijst. Degene aan wie de rekwisieten
worden verhuurd, wordt aangeduid als “huurder”.

Artikel 2 Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten
tussen Rekwisietenzolder.nl en de huurder.

Artikel 3 Aanvang en einde

3.1 Het huurcontract wordt aangegaan per gespecificeerde huurperiode in hele dagen.
3.2 De huurperiode gaat in op het moment dat het gehuurde aan huurder ter beschikking wordt
gesteld. Huurder is verplicht het gehuurde bij ontvangst te inspecteren en voor akkoord van
ontvangst in goede staat te tekenen op de paklijst.
3.3 Indien huurder het gehuurde niet op de overeengekomen datum en tijdstip komt afhalen dan wel
in ontvangst neemt, blijft hij gebonden aan het huurcontract en blijft de verplichting tot betaling van
de huurprijs bestaan.
3.4 Het gehuurde dient in goede staat (zie artikel 6.3) op de overeengekomen datum – tijdens
openingstijden – aan Rekwisietenzolder.nl te worden geretourneerd.
3.5 Indien het gehuurde niet op de einddatum is geretourneerd, is huurder in verzuim zonder dat
enige ingebrekestelling is vereist. Rekwisietenzolder.nl is alsdan gerechtigd het gehuurde terug te
laten halen.
Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Indien het terughalen van het
gehuurde op enigerlei wijze wordt vertraagd, is huurder voor elke dag dat het terughalen wordt
vertraagd een bedrag verschuldigd gelijk aan de huurprijs per dag verhoogd met een boete van 50
procent. Indien terughalen van het gehuurde – deels – onmogelijk is, is huurder de
vervangingswaarde van het gehuurde verschuldigd.

Artikel 4 Huurprijs en betalingsvoorwaarden

4.1 Eventuele vervoers-, laad- en loskosten worden indien van toepassing afzonderlijk aan huurder in
rekening gebracht.
4.2 Alle opdrachten worden alleen uitgevoerd wanneer 100% van het bedrag is vooruitbetaald.
4.3 De minimale verhuurwaarde is € 50,-.

Artikel 5 Annulering

5.1 In geval van annulering na het verstrekken van de opdracht is huurder de navolgende vergoeding
verschuldigd:
– 30% van de huurprijs bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de huur;
– 50% van de huurprijs bij annulering na twee maanden maar voor een maand voor aanvang van de
huur;
– 70% van de huurprijs bij annulering een maand of minder voor aanvang van de huur;
– volledige huurprijs is verschuldigd bij annulering op de week van aanvang van de huur.

Artikel 6 Gebruik

6.1 Huurder mag het gehuurde niet voor een ander doel of op een andere plaats gebruiken dan is
overeengekomen. Voorts is het huurder niet toegestaan het gehuurde te kopiëren, te verpanden of
op enigerlei andere wijze te bezwaren of te vervreemden.
6.2 Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het huurcontract kunnen door huurder niet worden
overgedragen aan een derde.
6.3 Huurder dient er voor te zorgen dat het gehuurde in gelijke staat waarin het aan hem ter
beschikking is gesteld wordt geretourneerd. Indien het gehuurde bij het einde van de huur
schade/gebreken vertoont, zal Rekwisietenzolder.nl hiervan binnen 3 werkdagen melding maken bij
huurder. Rekwisietenzolder.nl zal alle kosten verbonden aan de reparatie op basis van nacalculatie
van de gebreken verhalen op huurder.
6.4 In geval van vervoer van het gehuurde dient huurder de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in
acht te nemen om schade te voorkomen.
6.5 In geval van vermissing of beschadiging van het gehuurde of indien derden rechten doen gelden
op het gehuurde, is huurder verplicht hiervan onverwijld mededeling te doen aan
Rekwisietenzolder.nl.
6.6 Herstelwerkzaamheden aan het gehuurde worden uitsluitend door Rekwisietenzolder.nl
uitgevoerd.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tevens is huurder
aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of diefstal van het gehuurde.
7.2 Huurder is jegens derden aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen overlast, van
derden door of in verband met het gebruik. Huurder vrijwaart Rekwisietenzolder.nl tegen
aanspraken van derden.
7.3 Iedere aansprakelijkheid van Rekwisietenzolder.nl is beperkt tot het door huurder betaalde
huurprijsbedrag.

Artikel 8 Ontbinding

8.1 Indien Rekwisietenzolder.nl als gevolg van overmacht niet aan haar verplichtingen voortvloeiende
uit de overeenkomst kan voldoen, kan Rekwisietenzolder.nl overgaan tot buitengerechtelijke
ontbinding van de overeenkomst zonder dat jegens huurder een verplichting tot betaling van een
schadevergoeding ontstaat.
8.2 Rekwisietenzolder.nl is gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst
indien huurder niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst nakomt.
8.3 Rekwisietenzolder.nl en huurder zijn beiden gerechtigd tot buitengerechtelijke ontbinding indien
de ander:
– een schuldenregeling met zijn crediteuren treft;
– surseance van betaling aanvraagt;
– in staat van faillissement is verklaard;
– onder curatele wordt gesteld.
8.4 Indien ontbinding plaatsvindt als gevolg van een ernstige tekortkoming aan de zijde van huurder,
is huurder in ieder geval de huurprijs voor de overeengekomen huurtijd en de daarbij behorende
kosten verschuldigd, vermeerdert met een schadeloosstelling gelijk aan de huurprijs voor twee
weken, zulks onverminderd het recht op vergoeding van de bewijsbare schade indien deze hoger
mocht zijn.

Artikel 9 Geschillen

Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten
ontstaan uit overeenkomsten gesloten met Rekwisietenzolder.nl zullen in eerste aanleg worden
berecht door de Rechtbank te Breda.

Menu